Lượt xem

Jonny Harris

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1975-09-22

Nơi Sinh: Corner Brook, Newfoundland, Canada

Còn được Biết đến Như: Johnny Harris, 強尼·哈里斯

Jonny Harris