Lượt xem

Michael Paré

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1958-10-09

Nơi Sinh: Brooklyn, New York City, New York, USA

Còn được Biết đến Như: Michael Kevin Paré, Майкл Паре

Michael Paré