Lượt xem

Ng Kin-hung

Được biết đến: Production

Sinh nhật:

Nơi Sinh:

Còn được Biết đến Như: 伍健雄, Kin Hung Ng

Ng Kin-hung